บาทหลวงสมพร เส็งเจริญ

ผู้ทำการแทนรับใบอนุญาต

บาทหลวงเทิดศักดิ์ กิจสวัสดิ์

ผู้ช่วยจิตตาภิบาล

บาทหลวงสมชาย อัญชลีพรสันต์

ผู้ช่วยจิตตาภิบาล

เซอร์ ดาเรีย นงค์สวัสดิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน