Santa Cruz Suksa School โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
  • โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา : Santa Cruz Suksa School
  • โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา : Santa Cruz Suksa School
  • โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา : Santa Cruz Suksa School
  • โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา : Santa Cruz Suksa School

tr>
ปฏิทิน ปฏิบัติงาน

date

< 2015 - 12 >
อาพฤ
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
แสดงผลปฏิทินประจำเดือน
วันที่ กิจกรรม
04/12/2015กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
01/12/2015โรงเรียนหยุด 5-7 ธ.ค.58
10/12/2015โรงเรียนหยุดวันรัฐธรรมนูญ
14/12/2015สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558
15/12/2015สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558
23/12/2015กิจกรรมมิสซาขอบพระคุณพระ
24/12/2015ฉลองวันคริสตมาส
ประชาสัมพันธ์ทางโรงเรียน
สารสนเทศปี 2557

แผนปฏิบัติการประจำปี 2558
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายวิชากา
ฝ่ายกิจการนักเรีย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบุคค
ฝ่ายบริกา
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
แผนกปฐมวัย
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
พื้นฐาน ปฐมวัย
ปฏิทินประจำปี 2558
แผนพัฒนา 2558-2560 (ปฐมวัย)
แผนพัฒนา 2558-2560 (พื้นฐาน) ฉบับปรับปรุง
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2558
----------------------------------------

สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน2557
สารสนเทศเกี่ยวกับครู 2557
การรายงานคุณภาพสถานศึกษา(SAR)2557
---------------------------------------------แบบฟอร์มต่างๆในการใช้ดำเนินงานของโรงเรียน
เอกสารขออนุมัติกิจกรรม รายงานสัมมนา 2558
แบบสรุปโครงการประจำปี 2558
แบบประเมินสรุปกิจกรรม 2558
แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 2558
-----------------------------------------------
การรับ-ส่งหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เว็บไซต์ สช.

รายงานประจำปี 2557

www.free-counter-plus.com
 

ประชาสัมพันธ์ 
 
สุขสันต์วันเกิด


เดือน พฤศจิกายน

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
144/1 ถนนเทศบาลสาย1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร10600
E-Mail : sc.ac.santacruz@gmail.com โทร.0-2466-6991 โทรสาร 0-2465-7009